• Referensprojekt
  • 1351 visningar

Henriksdal - Biolinjen

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Med en stadig befolkningsökning ställer det också högre krav på att mer vatten måste renas. Detta samtidigt som högre krav på renare vatten ställts genom Baltic Sea Action Plan och EU:s miljödirektiv. För att klara framtidens avloppsvattenrening behöver systemet förnyas för att kunna bibehålla vattenkvaliteten i Mälaren och Östersjön.

Renovering av vattenbassänger vid Henriksdals reningsverk

Efter att arbetstunneln avslutades i slutet av 2016 kunde vi i början av 2017 påbörja projekt Biolinjen, med uppdraget att renovera reningsbassängerna för att öka kapacitetsförbättringen.

Allt avloppsvatten från Stockholms industrier och bostäder, samt dagvatten transporteras via stadens VA-system, in till vattenbassängerna.

Vattnet genomgår fem olika reningsfaser; (1) grovrening, (2) försedimentering, (3) luftningsbassängerna, nu innan ombyggnaden eftersedimentering som sedan blir det via (4) membranteknik och slutligen (5) sandfilterbassängerna. Vårt uppdrag var att renovera luftningsbassängerna och eftersedimenteringsbassängerna och förbereda dessa för membranreningstekniken.

Via den färdigställda arbetstunneln transporterades rivningsmassorna bort.

Från rivning till uppbyggnad

Det första momentet i projekt Biolinjen bestod av rivningsarbete, vilket innebar att vi rev ut fyra gamla betongbassänger som används i reningsprocessen. Detta var ett viktigt moment för att kunna bygga upp och ersätta med nya, moderna bassänger. Vi sprängde även ut en ny rörschaktssträckning för kommande kapacitetsförbättringar av reningsprocessen. Arbetsmomentet tog ca fyra månader.

Efter rivningsarbetet påbörjades bergförstärkningen av bassängerna. Här förstärkte vi gammalt berg med förstärkningsbultar, nät och sprutbetong i syfte att stabilisera och öka dess livslängd. Arbetet tog ca. sex månader att genomföra.

Efter bergförstärkningen påbörjades uppbyggnadsfasen av de nya bassängerna. Vi la nya rör i de nya dimensionerade rörschaktssträckorna som var större än tidigare. Vanligtvis lägger man inte så stora rör men de glasfiberarmerade rören som används skapar en effektivare reningsprocess genom att bassängerna nu töms snabbare på vatten.

Alla nya bassängkonstruktioner förankras i berget. Beroende på vilken typ av konstruktion man bygger måste man alltid skapa en grundform med t ex. formpaneler eller virke. Därefter göts armeringen där vi har använt omkring 300 000 kg armering för bassängerna.

Hållbar betong

När det är klart påbörjades det stora betongarbetet vilket innefattade bassängbotten, väggar och tak. Vanligtvis kan man köra fram betongbilen till arbetsplatsen men eftersom vi jobbar under mark var vi tvungna att pumpa betongen i slangar som sträckte sig ca. 50-150 meter in i tunneln. Det var också av största vikt att använda rätt typ av betongkvalitet som är anpassat till användningsområdet. Eftersom betongen ligger till grund för bassängerna måste den klara av påverkan från orenat vatten, högt vattentryck, kemikalier, kyla och frost samt ha en livslängd på minst 100 år. Normalt sett vittrar betong sönder av vatten, därför användes här tillsatsmedel som ska klara av vattnets alla påfrestningar. I detta arbete har vi använt ca 2800 kubikmeter betong.

Efter att betongarbetet var klart tillkom kompletteringsarbeten i form av inredning så som trappor, fönster och dörrar.

Utmaningar

Samtidigt som vi byggde var reningsverket igång med pågående reningsprocesser, vilket vi i vårt arbete alltid måste ta extra hänsyn till. Vårt arbete fick inte påverka, störa eller smutsa ned pågående reningsprocess. Därför gjorde vi löpande vattenprovningar på vårt processvatten. Vi hade också daglig produktionssamordning med vår kund och sidoentreprenörer gällande var kommer vi jobba, vad gör vi och hur påverkar det övriga inblandade parter.

Återkommande utmaning vid bergprojekt är tillförseln av grundvatten som alltid sipprar igenom väggar och tak via naturliga bergssprickor. Eftersom reningsverket är byggt under grundvattennivå går det inte att täta berget helt från läckage utan konstruktören var tvungen att skapa löpande åtgärder under projektets gång.  För att förebygga läckage lägger man så kallade tätningsmattor innanför nätet och på så sätt leds vattnet bort, ned mot marken.

Projektets namn
Henriksdal - Biolinjen
Kund
Stockholm Vatten AB
Ort
Stockholm
Land
Sweden
År
2020
Projektstatus
Under konstruktion
Affärsverksamhet
Infra