Datasäkerhetspolicy & användarvillkor

Välkommen till YIT:s hemsida! Genom att använda denna webbplats godkänner du villkoren i denna policy. Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi sparar och använder cookies i enlighet med villkoren i denna policy.

DATASÄKERHETSPOLICY

På YIT behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd, inklusive Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning och andra nationella lagar om dataskydd. Datasäkerhet är viktig för oss och våra anställda, kunder, säljare och andra intressenter. 

Syftet med denna policy är att fastställa höga och konsekventa standarder för att säkerställa att anställda, kunder, säljare och andra intressenter kan lita på att vi respekterar och skyddar deras datasäkerhet. Ett annat mål är att hantera juridiska och tillsynsrättsliga risker samt ryktes- och varumärkesexponering i detta avseende. Eventuella lagstiftade skyldigheter och föreskrifter som kan komma att införa strängare regler eller ytterligare gränser för insamling och behandling av personuppgifter ska förbli opåverkade av denna policy. I händelse av konflikt med bestämmelserna i denna policy ska obligatorisk lokal lag gälla.

På YIT definierar vi ”Personuppgifter” som information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. ”Känslig information” avser information om t.ex. hälsa, funktionshinder eller andra snarlika känsliga personuppgifter.

De typer av personuppgifter som YIT samlar in, när personuppgifter samlas in och hur dessa behandlas kan styras ytterligare av lokal lagstiftning.

Datasäkerhetsföreskrifter fastställer principer för behandling av personuppgifter, varför YIT:

 • Samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Använder adekvata och rimliga åtgärder för att informera individer när YIT samlar in personuppgifter och förklarar hur dessa personuppgifter ska användas.
 • Får användarens samtycke till att samla in och behandla personuppgifter vid behov, vilket skapar transparens och tillåter att samtycke återkallas.
 • Samlar in personuppgifter som är relevanta och inte överdrivna i förhållande till syftet för vilket de samlas in och samlar in uppgifterna för uttryckliga och legitima syften.
 • Begränsar tillgången till personuppgifter till enheter och personer med berättigat behov av tillgång till sådan information
 • Bearbetar personuppgifter rättvist och lagenligt i alla situationer, inklusive vid överföring eller behandling av sådana uppgifter utanför det land där de har samlats in; Behandlingen av personuppgifter bör begränsas till vad som behövs för operativa ändamål, effektiv kundvård och relevant kommersiell verksamhet.
 • Inte lagrar personuppgifter längre än vad som är lagligt eller nödvändigt för operativa ändamål, effektiv kundvård och relevant kommersiell verksamhet. När personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet som legitimerade den ursprungliga insamlingen och behandlingen ska vi på lämpligt sätt ta bort eller avidentifiera sådana uppgifter.
 • Ser till att personuppgifter förblir korrekta och aktuella och utför rimliga åtgärder för att ge de registrerade tillgång till information om vilka av deras personuppgifter som lagras och för att rätta eventuella felaktigheter.

 • Endast lämnar ut personuppgifter till myndigheterna i den utsträckning som krävs enligt lag eller i den utsträckning som den registrerade har gett tillstånd till. 

 • Systematiskt bedömer datasäkerhetsriskerna som uppstår under insamling, behandling och lagring av personuppgifter.

 • Kräver av tjänsteleverantörer, i enlighet med skyddsnivån i denna policy, att dessa förhindrar förlust, stöld, obehörigt avslöjande eller olämplig användning av personuppgifter som har samlats in av YIT. Samt kräver att tredje part som agerar å YIT:s vägnar har för avsikt att behandla sådana uppgifter rättvist och lagligt i alla situationer, inklusive när sådana uppgifter behandlas utanför det land där de samlades in eller mottogs. 

 • Kräver att alla anställda respekterar tystnadsplikten för personuppgifter.

KONTAKTUPPGIFTER

YIT Oyj är registeransvarig för behandling av dina uppgifter. Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill ha information om och kontaktuppgifter för den utsedda dataskyddsansvarige/den som ansvarar för personuppgifter i alla YIT-koncernens företag, kontakta oss. Detta genom att fylla i detta formulär eller genom att skicka e-post: privacy@yit.fi eller post: YIT Oyj, P.O. Box 36, Panuntie 11, 00621 Helsingfors, Finland. Mer information finns också i Integritetsmeddelande för privatkunder och i Integritetsmeddelande för företagskunder.

COOKIES

Cookies på denna webbplats används på ett sätt som inte bryter mot användarens sekretess. Cookies används exempelvis för att mäta och undersöka typ och volym av användning av webbplatsen. Cookies kan används för direktmarknadsföring mot företag eller marknadsföring baserad på användarlistor och remarketing. Syftet med sådan marknadsföring är att tillhandahålla information om aktuella tjänster från företaget till användare som tidigare har besökt företagets webbplats. Vi samlar inte in personuppgifter om användaren, som e-postadress, telefonnummer och betalkortsnummer.

Cookies ger inte tillgång till eller möjlighet att kopiera datalagringsenheten till terminalenheten, som hårddisken. Användaren kan blockera cookies genom att ändra webbläsarinställningarna men det kan leda till försämrad funktion för sidorna och rekommenderas därför inte. Användaren kan även när som helst radera cookies i webbläsaren.

YIT samlar in och bearbetar personuppgifter i följande syften: kontakta kunder, marknadsföra YIT:s produkter och tjänster (inklusive riktad marknadsföring via e-post, webbannonsering och personliga försäljningssamtal). Samla in och hantera feedback, skicka begärd information och för att tillhandahålla produkter eller tjänster som efterfrågats eller beställts från YIT.

Dessutom kan YIT dela dina kontaktuppgifter och data om dina surfvanor, som webbplatsbesök och klick i e-postmeddelanden, med kanalpartner i syfte att sälja och marknadsföra YIT:s produkter och tjänster.

Marknadsföring kan riktas mot användarna med hjälp av system från tredjepartsleverantörer av tjänster (som Google) baserat på användarlistor. Marknadsföring baserat på användarlistor använder listor skapade med användarcookies som används på webbplatsen. Marknadsföringspolicyn som används i marknadsföring baserad på användarlistor omfattar Googles policy om anpassade annonser, varav den senaste versionen är tillgänglig nedan.

Google policy

Om så önskas kan användaren hantera annonsering baserat på användarlistor på webbplatsen Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/se.

Annonsinställningar för marknadsföring som utförs av Google kan hanteras på: http://google.com/ads/preferences 

WEBBPLATSANALYS

Den här webbplatsen använder webbplatsanalys, t.ex. Google Analytics, som är en tjänst för webbanalys som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Webbplatsanalys använder cookies (textfiler) till att analysera webbplatstrafik. Informationen som genereras av dessa cookies (som IP-adresser) kommer att överföras och lagras av tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörer använder sedan informationen till att rapportera till webbplatsägare och erbjuda andra tjänster rörande webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Tjänsteleverantörer kan överföra data till tredje part om det krävs enligt lagen eller om den tredje parten bearbetar information åt dem.

Tjänsteleverantörer kommer inte att koppla din IP-adress till andra data de innehar. Du kan inaktivera cookies genom att ändra webbläsarinställningarna men det kan leda till minskad funktionalitet på webbplatsen.

Genom att använda och surfa på denna webbplats godkänner du att leverantörer av webbplatsanalys bearbetar dina personuppgifter i enlighet med denna policy för syftena som beskrivs i den.

TILLÄGG TILL POLICYN

YIT kan ändra policyn eller ändra, modifiera eller dra in åtkomst till webbplatsen eller innehållet på sidorna på webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande. För information anges datumet då policyn trädde i kraft ovan. Om YIT ändrar policyn på sådant sätt att det leder till en betydande ogynnsam förändring av hur YIT samlar in och bearbetar de personuppgifter som du skickat till YIT genom denna webbplats meddelar YIT ändringen på webbplatsen.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

ANVÄNDARRÄTTIGHETER

Som anges i dessa villkor och i alla tillämpliga lagar och regelverk ger YIT dig rätten att visa och hämta material på YIT:s webbplats endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Detta förutsatt att du behåller upphovsrättsmeddelanden och andra angivelser om ägande i alla andra kopior av materialet.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas med detta uttalande förbehålls.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter till tjänsten (som upphovsrätt, varumärken och domännamn) tillhör materialets författare, YIT eller dess samarbetspartner.

Det är förbjudet att presentera, reproducera, kopiera, överföra, vidarebefordra, spara, ändra, distribuera, publicera, återanvända, licensiera, sälja eller på annat sätt använda information på webbplatsen i kommersiellt syfte utan föregående skriftligt godkännande från upphovsrättsinnehavaren, YIT eller dess samarbetspartner.

Det är dock tillåtet att spara och kopiera information för privat bruk. Alla immateriella rättigheter till materialet innehas fortsatt av den ursprungliga ägaren.

Med YIT:s uttryckliga godkännande att hämta eller skriva ut information publicerad på webbplatsen får användaren använda och visa sådan information, även offentligt, om källan tydligt anges.

ANSVAR

YIT:s webbplats och dess innehåll utgör en tjänst som YIT tillhandahåller webbplatsens användare. YIT gör sitt bästa för att se till att webbplatsens innehåll är korrekt och att den är kontinuerligt tillgänglig. Icke desto mindre tillhandahålls YIT:s webbtjänstinnehåll ”i befintligt skick” och ”vid tillgänglighet”. YIT ger inga garantier angående exakthet eller pålitlighet vad gäller webbplatsens innehåll och inte heller oavbruten, snabb och felfri funktion.

YIT, dess licensgivare, samarbetspartner, ansvariga och medarbetare ska inte hållas ansvariga för direkt, indirekt, omedelbar, efterföljande, oväntad eller tillfällig skada, straffavgifter eller någon annan skada som orsakas av användning av YIT:s webbplats eller dess innehåll, webbplatsens otillgänglighet eller annan information eller program som visas där.

YIT:s webbplats kan innehålla länkar till webbplatser eller program som ägs och underhålls av tredje part och dessa länkar betraktas som en tjänst som tillhandahålls till YIT:s webbplatsanvändare. YIT tar inget ansvar för sådana webbplatser, program, deras innehåll eller exakthet. Om du går till sådana tredjepartswebbplatser träder villkoren för de aktuella webbplatserna i kraft.

YIT förbehåller sig rätten att när som helst ändra webbplatsen.

MATERIAL SOM PRODUCERAS AV ANVÄNDARE

Användare som skickar material (som information, bilder, frågor, idéer, beställningar m.m.) till någon av YIT:s servrar (via e-post eller YIT:s webbplats) godkänner därmed följande villkor för materialleverantörer:

 • Ingen del av materialet är olagligt, hotande, förolämpande, pornografiskt eller religiöst kränkande, och det utgör inte hets mot folkgrupp, det bryter inte mot immateriella rättigheter och det är inte på annat sätt olämpligt för publicering.
 • Innan materialet överförs måste rimliga åtgärder vidtas för att hitta och åtgärda eventuella virus och andra skadliga element.
 • Materialleverantören äger materialet och/eller har obegränsade rättigheter att skicka det till YIT. YIT har rätt att publicera det utan kostnad och använda det eller alla andra idéer det innehåller i sina produkter utan kostnad, användningsbegränsningar, källreferenser, betalningsskyldighet eller ansvar.
 • Materialleverantören ska inte inleda rättsliga åtgärder mot YIT rörande materialet som skickas och materialägaren ska ersätta YIT för eventuella kostnader. Detta ifall skada har uppkommit som ett resultat av rättsliga åtgärder som någon part vidtagit mot YIT gällande materialet som skickats.

YIT har rätt att närsomhelst avlägsna material som skickats av användare. YIT tar inget ansvar för material som skickats till dess servrar.

ÄNDRINGAR PÅ WEBBPLATSEN

YIT förbehåller sig rätten att när som helst, oavsett anledning och utan föregående meddelande förändra webbplatsens innehåll samt förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen. YIT har inget ansvar gentemot användarna om webbplatsen förändras eller stängs.

GENOMGÅNG AV ANVÄNDNINGSVILLKOREN

YIT förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra dessa användningsvillkor. Ändringarna träder i kraft så snart de publiceras på webbplatsen.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR SOCIALA MEDIER

Syftet med YIT:s sociala medier är att fungera som en diskussionsplattform för personer som är intresserade av YIT. YIT tar dock inget ansvar för kommentarer som postas på sidan av användarna. Vi förbehåller oss rätten att radera innehåll som bryter mot dessa användarvillkor eller på annat sätt anses vara olämpliga.

Respektera andra användare och deras åsikter och iaktta vanlig hövlighet. Det är förbjudet att publicera olämpligt innehåll eller material på vår sida som är hotande, förtalande, uppmuntrar till hat baserat på etnicitet eller ras, pornografiskt eller kränkande mot religiösa övertygelser eller material som är reklam eller som kränker upphovsrätten. Användare som bryter mot dessa användarvillkor kan hindras från att kommentera på sidan.

YIT:s personal måste ange att de är representanter för YIT.

TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor regleras av finsk lag, med undantag för anknytningsregeln. Eventuella tvister i samband med dessa användarvillkor skall lösas i en finsk domstol.