Hållbarhet

Som en av Nordeuropas främsta aktörer i branschen, har vi ett stort ansvar att driva en långsiktigt hållbar verksamhet.


För oss på YIT innebär hållbarhet effektiv användning av naturresurser, förnyelse av befintliga stadsområden samt strävan mot en cirkulär ekonomi. Vi vill lägga grunden för framtidens stadsmiljöer. Det innebär att vi arbetar ansvarsfullt och i enlighet med hållbar utveckling. Vi är engagerade i att skapa hållbara livsmiljöer samtidigt som vi tar hänsyn till människors behov.

Vi stödjer en hållbar tillväxt och produktivitetsutveckling genom att tillämpa principer för hållbar utveckling. Vårt mål är att identifiera aktuellt läge, sätta hållbarhetsmål och förbättra verksamheten genom energi- och materialeffektivitet samt cirkulär ekonomi.

YIT:s hållbarhetsvision

Vi vill leda marknaden i arbetet med att driva en långsiktigt hållbar verksamhet genom att hitta och tillhandahålla hållbara lösningar tillsammans med våra kunder. Med över 100 års expertis är vårt mål att göra ett hållbart byggande enkelt för såväl människor som företag och samhälle. Genom våra val och handlingar vill vi göra ansvarsfulla affärer varje dag.

Mot en CO2-neutral byggindustri

Vi har förbundit oss till Science Based Targets Initiative för att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 C i enlighet med Parisavtalet.

Vårt mål är att till 2030 nå koldioxidneutralitet över hela värdekedjan i byggandet där:

  • Vår produktportfölj uppfyller kundernas förväntningar 
  • Vi har nettonoll i vår egen verksamhet
  • Våra utsläpp i hela värdekedjan har minskat med 30% jämfört med 2019
  • Hållbarhet är en integrerad del i våra affärsprocesser

Vårt klimatmål 2030

     Egen verksamhet (scope 1-2)

Net Zero

    Utsläppsminskningar med över 90 % (basår 2019), återstående utsläpp
ska
kompenseras med
lösningar som främjar biologisk mångfald.

     

     Utsläpp i värdekedjan (scope 3)

Utsläppsminskning 2.png

Färdplan mot koldioxidneutralitet 2030 

1

Hållbara livsmiljöer och produkter

De byggnader vi bygger blir mer hållbara och allt mer energieffektiva.

Vi följer EU taxonomin och inkluderar kraven i vår egen projektportfölj.
arrow-up.png

Produktportfölj som uppfyller kundernas förväntningar

2

Koldioxidneutralitet i den egna verksamheten

Vi köper endast certifierad grön el, ersätter fossila bränslen med förnybar energi och övergår gradvis till eldriven fordon- och maskinpark. Vi förbättrar material- och energieffektiviteten i verksamheten.

Pil.png Nettonoll för egen verksamhet (scope 1-2)

3

Kontroll på leverantörskedjan
Vi kommer att övergå till koldioxidsnåla byggmaterial, med början från betong- och stålkategorier. Vi samarbetar med arkitekter, designers och leverantörer och ser över hållbarhetskriterier vid val av partners. Pil.png Utsläpp i värdekedjan (scope 3) -30 % jämfört med 2019

4

Hållbara arbetssätt

Vi utvecklar vår personals miljökompetens och höjer hållbarhetskraven i våra projekt. Vi förbättrar kvaliteten på miljödata, rapportering och verktyg.

Pil.png

Hållbarhet är en integrerad del i vår affärsprocess

Läs mer om YIT:s hållbarhetsarbete på YIT Groups hemsida.