• Artiklar
  • 2021-08-05

CEEQUAL - för ansvarsfullt infrastrukturbyggande

Neutrala och opartiska certifikat och klassificeringssystem kommer att ge större insyn i byggprojektens hållbarhetsarbete och ansvarsskyldighet. Inom infrastruktursektorn är ett av de viktigaste systemen CEEQUAL. Hur tillämpas det i praktiken?

Kvinna i arbetskläder och skyddshjälm
Kvinna i arbetskläder och skyddshjälm

Johanna Weckström, miljöchef på YIT Sverige

Kundernas krav på hållbarhet och ansvar ökar i alla branscher. Investerare är också mer intresserade av ansvarsfrågor. För investerare och andra intressenter, inom byggbranschen, räcker det inte längre att bara uppfylla de lagliga kraven. 

”Byggföretag måste kunna presentera och genomföra övertygande planer och åtgärder inom alla ansvarsområden”, säger Mia Ranta-aho, Head of Sustainability på YIT. Ett sätt att öka fokuset på hållbarhet i byggprojekt är genom olika certifikat och klassificeringssystem utfärdade av neutrala och opartiska tredje parter. Inom infrastruktursektorn är ett av de viktigaste systemen CEEQUAL. Det är ett internationellt klassificeringssystem för hållbar utveckling, som bland annat syftar till att öka jämförbarheten mellan olika projekt. "CEEQUAL tar hänsyn till ett stort antal aspekter i varje steg i ett infrastrukturprojekt, från strategiska riktlinjer och planering till praktiskt genomförande och kommunikation. Det är som ett externt bevis som visar kunden att infrastrukturprojektet byggs i enlighet med vissa hållbarhetskrav. Även om det ännu inte har etablerat sig fullt ut tycker jag det är ett mycket välkommet tillskott. Ett infrastrukturprojekt behöver andra kriterier att stödja sitt CSR-arbete på än till exempel ett kontorsbyggnadsprojekt, säger Ranta-aho. 

Mia Ranta-aho, Head of Sustainability på YIT.

Lämplig för både tunnel- och broprojekt 
CEEQUAL-kriterierna används redan i flera infrastrukturprojekt där YIT deltar. Till exempel har tunnelbaneprojektet Sockenplan i Stockholm och The Crown Bridges-projektet i Helsingfors ansökt om CEEQUAL-certifiering. Vid Sockenplan i Stockholm är YIT med och konstruerar en del av Stockholms nya tunnelbanesystem. Kontraktet omfattar grundarbeten och grävning av tunnlar. Bygget påbörjades i augusti 2020 och kommer att ta cirka 2,5 år. Projektet är en del av en stor utbyggnad av Stockholms tunnelbanesystem, där Region Stockholm under de kommande tio åren utökar tunnelbanan med 18 nya stationer och cirka 30 kilometer tunnel. Projektet använder CEEQUAL-systemet, bland annat för att säkerställa att Region Stockholms strategiska miljö- och ansvarsarbete integreras så smidigt som möjligt i den praktiska planeringen och i varje underentreprenads del av projektet. Enligt YIT Sveriges miljöchef Johanna Weckström är det i ett så stort projekt viktigt att se till att hållbarhetsfrågor och mål är naturligt involverade i allt vi gör och beräknar. "Beslut och åtgärder som tas varje dag under byggnadsskedet påverkar både miljön och människors dagliga liv långt in i framtiden", säger Weckström. För att mildra tunnelbaneprojektets klimatpåverkan har flera åtgärder planerats för byggnadsskedet. Dessa inkluderar bland annat optimering av material och resursförbrukning, samt minskat antal transporter. Åtgärderna syftar till att minska de totala koldioxidutsläppen med 25% under design- och konstruktionsfasen. 

TNG Vy_Sockenplan_Enskedevägen_161109.jpgIllustration – Sockenplan i Stockholm.

Crown Bridges - hållbarhet på många nivåer 
Crown Bridges Alliance har också infört det internationella CEEQUAL-systemet för att mäta hållbarhet i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Crown Bridges-projektet kommer att ansluta stadsdelarna Laajasalo, Korkeasaari och Kalasatama till Helsingfors centrum med en 10 kilometer lång spårväg. Men hur fungerar CEEQUAL i byggprojektet i praktiken? "I vår ansvarsförklaring står det till exempel att våra byggarbetsplatser och deras omgivning ska vara säkra för alla, både anställda och invånare. Vi vill också minimera störningar, orsakade av byggarbetsplatsen. Det innebär både påverkan på trafik och på luftkvalitet samt buller nära och runt byggarbetsplatsen, säger ansvarig expert Minna Tukiainen från Crown Bridges-alliansen. I praktiken återspeglas projektets hållbarhetsarbete också i förberedelserna inför framtiden. Att förbereda sig för potentiella effekter av klimatförändringar, till exempel genom att ta hänsyn till översvämningsrisker och använda vegetation anpassad till förändrade klimatförhållanden. Kostnadseffektiva sätt att minska utsläpp till vatten, luft och mark har eftersökts i designprocessen och cirkulär ekonomi kommer att främjas, till exempel genom att använda återvunnet material och utgrävningsmassor där det är möjligt. Dessutom måste implementeringsfasen ta hänsyn till att framtida hållbara markanvändnings- och transportprojekt inte kommer att hämmas. Ett av målen med CEEQUAL, som är synligt för medborgarna, är att tillhandahålla adekvat information och säkerställa inkludering. I Crown Bridges-projektet övervägs hela tiden hur man kan stärka interaktionen med och deltagandet av medborgarna.

Illustration – Kres i Helsingfors.

Mot gemensamma hållbarhetsmål 
Crown Bridges-projektet är också ansvarsmässigt speciellt eftersom projektet implementeras enligt alliansmodellen. Mia Ranta-aho betonar att i en sådan situation måste alla deltagare vara medvetna om principerna för CEEQUAL-ramverket. Det är viktigt att engagera människor i gemensamma mål och att införliva ett ansvarsfullt förhållningssätt i det dagliga arbetet. "När alla jobbar mot samma mål med samma intention är det lättare att utveckla gemensamma tillvägagångssätt. Hela projektet vilar på en verkligt hållbar grund, eftersom dess parter inte fokuserar på suboptimering utan diskuterar hur man genomför gemensamma åtgärder på ett ansvarsfullt sätt. Kunden kan och måste också överväga sina egna kriterier. Samtidigt ökar parternas medvetenhet om ansvarsfrågor, och det har kumulativa effekter på kompetens och yrkeskunnande både nu och i framtiden, "påpekar Ranta-aho.

System och certifieringar på YIT

BREEAM ett miljöcertifieringssystem som används för att certifiera nyproducerade byggnader och miljöprestandan bedöms inom ett antal olika områden. Till exempel bedöms byggandens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen.

CEEQUAL ett internationellt bevisbaserat system för hållbarhetscertifiering av projekt inom mark, anläggning, infrastruktur, landskapsutformning och offentliga miljöer.  Systemet syftar till att uppmuntra beställare, projektörer och entreprenörer till att göra mer än lagkrav inom hållbarhetsområdet för att öka projektets hållbarhetsprestanda. CEEQUAL är det ledande certifieringssystemet på anläggnings- och infrastruktursidan i världen idag.

 ISO14001 en miljöstandard som ger verktyg för kontinuerlig förbättring av miljösystemet. Dess syfte är att hjälpa organisationen att uppnå önskade resultat från miljösystemet som skapar värde för miljön såväl som för organisationen och dess intressenter. 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett globalt certifieringssystem, som syftar till att identifiera, genomföra och mäta miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll. Det finns ett flertal olika LEED-system som är anpassade till alla typer av projekt, från hyresgästanpassningar till kommersiella, institutionella bostadsbyggnader samt kollektivtrafikanläggningar, stadsområden men även hela städer.