• Referensprojekt
  • 1395 visningar

Henriksdal - Arbetstunnel

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Med en stadig befolkningsökning ställs det också högre krav på att mer vatten måste renas. Detta samtidigt som högre krav på renare vatten ställts genom Baltic Sea Action Plan och EU:s miljödirektiv. För att klara framtidens avloppsvattenrening behöver systemet förnyas för att kunna bibehålla vattenkvaliteten i Mälaren och Östersjön.

Kapacitetsförbättring av Henriksdals reningsverk

Mot bakgrund av de högre kraven som ställs har Stockholm Vatten och Avfall AB beslutat att reningsverket i Henriksdal ska renoveras. Stockholms avloppsvattenrening är i stort behov av att förnyas och genom renoveringen kommer man att kunna hantera framtidens behov och miljökrav. 

På uppdrag av Stockholm Vatten och avfall AB skapade vi en arbetstunnel. Syftet var att kunna renovera vattenbassängerna för framtida kapacitetsförbättringar. Projektet var en del av förarbetet för att reningsverket ska kunna rustas upp. Vi ansvarade för byggnationen av en 400 meter lång arbetstunnel. Den sprängdes under reningsverkets vattenbassänger som därefter renoverades. Målet var en hållbar kapacitetshöjning.

Bygget av tunneln var ett komplicerat infrastrukturprojekt eftersom vi arbetade i en vibrationskänslig miljö. Förutom anläggningens personal, alla pumpar och rör i närmiljön så fanns det även andra faktorer vi var tvungna att ta hänsyn till. Bland annat bostadsområden, en K-märkt begravningsplats samt daghem och skolor i området runt omkring. Det krävdes noggranna riskanalyser, planering och rätt kunskap för arbetet.

Projektet med arbetstunneln startade i januari 2016 och slutfördes enligt tidplan sommaren 2016. Själva ombyggnationen och kapacitetsförbättringen av reningsverket i Henriksdal beräknas vara färdigt 2025. Satsningen innebär framför allt att vattnet i Mälaren kommer bli ännu renare och att utsläppen i Östersjön minska.

Projektets namn
Henriksdal - Arbetstunnel
Kund
Stockholm Vatten och Avfall AB
Ort
Stockholm
Land
Sweden
År
2016
Projektstatus
Färdigställt
Affärsverksamhet
Infra