• Referensprojekt
  • 1217 visningar

Henriksdal - Arbetstunnel

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Med en stadig befolkningsökning ställer det också högre krav på att mer vatten måste renas. Detta samtidigt som högre krav på renare vatten ställts genom Baltic Sea Action Plan och EU:s miljödirektiv. För att klara framtidens avloppsvattenrening behöver systemet förnyas för att kunna bibehålla vattenkvaliteten i Mälaren och Östersjön.

Kapacitetsförbättring av Henriksdals reningsverk

Mot bakgrund av detta har Stockholm Vatten AB beslutat att reningsverket i Henriksdal ska renoveras. På så sätt kommer man att kunna hantera framtidens behov och miljökrav. Stockholms avloppsvattenrening är därmed i stort behov av att förnyas.

På uppdrag av Stockholm Vatten ska vi skapa en arbetstunnel. Syftet handlar om att man ska kunna renovera vattenbassängerna för framtida kapacitetsförbättringar. Projektet är en del av förarbetet för att reningsverket ska kunna rustas upp. Vi ansvarar för byggnationen av en 400 meter lång arbetstunnel. Den kommer sprängas under reningsverkets vattenbassänger och som därefter ska renoveras. Målet handlar om en förstärkt kapacitetshöjning.

Bygget av tunneln är ett komplicerat infrastrukturprojekt eftersom man arbetar i en vibrationskänslig miljö. Förutom anläggningens personal, alla pumpar och rör i närmiljön så finns det även andra faktorer man måste ta hänsyn till. Bland annat bostadsområden, en K-märkt begravningsplats, daghem och skolor i området runt omkring. Det krävs noggranna riskanalyser och rätt kunskap för arbetet.

Projektet med arbetstunneln startade i januari 2016 och slutfördes enligt tidplan sommaren 2016. Själva ombyggnationen och kapacitetsförbättringen av reningsverket i Henriksdal beräknas vara färdigt 2025. Satsningen innebär framförallt att vattnet i Mälaren kommer bli ännu renare och utsläppen i Östersjön minska.

Projektets namn
Henriksdal - Arbetstunnel
Kund
Stockholm Vatten AB
Ort
Stockholm
Land
Sweden
År
2016
Projektstatus
Färdigställt
Affärsverksamhet
Infra