• Referensprojekt
  • 1435 visningar

Ebbepark - den nya generationens stadsdel

Vi är med och bygger stadsdelen Ebbepark i Linköping. Nyckelordet för projektet är hållbar utveckling.

Vi bygger den nya generationens stadsdel

På byggarbetsplatsen Ebbepark i Linköping, Sverige, väntar två lastbilar på sin tur, medan en tredje lastas. Fordon som fraktar bort jord korsar byggarbetsplatsen i en ständig ström.

I den nya stadsdelen Ebbepark planeras 70 000 kvadratmeter kontorslokaler och 700 bostäder, med ambitiöst hållbarhetsprogram som följer riktlinjerna för BREEAM Excellence. Vi ansvarar för schakt och spont i entreprenad 01 samt grundläggningen i entreprenad 03. Grundläggningen i entreprenad 03 utgörs av ett garage med platsgjutna väggar och golv samt ett prefabricerat gårdsbjälklag.

Schakt- och betongarbete

Projektet inleddes med spontarbeten med över 600 spontplankor runt byggarbetsplatsen. Sponten håller det omgivande jordmaterialet på plats, medan vi transporterar bort 100 000 ton jord från området. Förutom schakt ingår i entreprenaden också fyllning med bergkross samt sänkning av grundvattennivån med några meter.

I  tredje skedet kommer vi gjuta en parkeringshall av betong i en åtta meter djup grop som omfattar en hektar. Betongarbetet är planerat att inledas först i februari, men projektledare Per Westman har redan börjat förbereda arbetet.

”Vi gjuter 10 000 kubik betong under sju månader. Det är en verkligt omfattande mängd under en kort tid”, berättar Westman.

Den blockiga jorden är en utmaning

Innan betongarbetet kan genomföras måste schaktningsarbetet och sänkningen av grundvattnet vara klart. Tidtabellen för entreprenaden har hållit, trots att det också har förekommit överraskningar, säger arbetsledare Johan Lek.

”De stora blocken gör entreprenaden särskilt utmanande, framför allt i samband med spontarbetet. Vi visste om dem, men deras stora antal var en överraskning för oss”.

Det senaste fyndet i schaktarbetet är ett stenblock på 20 ton vid kanten av byggarbetsplatsen.

”Vi hade tur, för det råkade hamna precis innanför sponten. Jordens egenskaper är en annan utmaning. Lek berättar att jordmaterialet till stor del är siltig morän som då det blir vått omvandlas till välling.

Det bästa möjliga teamet

Det råder enligt Lek en bra stämning på byggarbetsplatsen. Det är viktigt att alla arbetstagare känner att de är en del av helheten och att man lyssnar på underentreprenörerna.

”Maskinförarna är alla från Linköping. Deras lokalkännedom har varit en oersättlig hjälp.”

Även arbetsledningens sammansättning är enligt Lek optimal.

”Vi har det bästa möjliga teamet och vi kompletterar varandra med mångsidig kompetens.”

Karl Ahlgren, som är projektadministratör i projektet, är av samma åsikt.

”Vår platschef Fredrik Sarvell ser, med sin gedigna erfarenhet, till helheten och håller kontakt med kunden Sankt Kors AB. Jag sköter ekonomin och den dagliga uppföljningen av grundvattennivån. Johan igen ser efter att allt är i ordning på byggarbetsplatsen och att arbetet löper på.”

Ahlgren berättar att öppenhet är avgörande med tanke på arbetets effektivitet.

”Vi för en ständig dialog både med våra underentreprenörer och med kunden. Allt löper på när parterna vet vad som händer.”  

Miljön i fokus redan i byggnadsskedet

I ett projekt som inbegriper hållbar utveckling står miljöaspekterna i fokus redan i byggnadsskedet. Byggavfallet sorteras och förorenad jord transporteras till deponi och ersätts med rena massor. Grundvattnet som pumpas upp ur marken renas och alla utsläpp rapporteras. Dessutom sopas gatan som leder till byggarbetsplatsen regelbundet ren från spåren av den livliga lastbilstrafiken.

Entreprenad 01 och 03 som inleddes i augusti 2017 färdigställdes under sommaren 2019.

Projektets namn
Ebbepark
Kund
Sankt Kors AB
Ort
Linköping
Land
Sweden
År
2019
Projektstatus
Färdigställt
Affärsverksamhet
Infra