• Referensprojekt
  • 1779 visningar

Ebbepark - den nya generationens stadsdel

Vi har varit med och byggt en del av stadsdelen Ebbepark i Linköping. Nyckelordet för projektet är hållbar utveckling.

Den nya generationens stadsdel

I den nya stadsdelen Ebbepark planeras 70 000 kvadratmeter kontorslokaler och 700 bostäder, med ett ambitiöst hållbarhetsprogram som följer riktlinjerna för BREEAM Excellence. Vi ansvarade för schakt och spont i entreprenad 01 samt grundläggningen i entreprenad 03. Grundläggningen i entreprenad 03 bestod av ett garage med platsgjutna väggar och golv samt ett prefabricerat gårdsbjälklag.

Schakt- och betongarbeten

Projektet inleddes med spontarbeten med över 600 spontplankor runt byggarbetsplatsen. Sponten höll det omgivande jordmaterialet på plats, medan vi transporterade bort 100 000 ton jord från området. Förutom schakt ingick också fyllning med bergkross samt sänkning av grundvattennivån med några meter i entreprenaden.

I  tredje skedet göt vi en parkeringshall av betong i en åtta meter djup grop som omfattade en hektar. 

”Vi göt 10 000 kubik betong under sju månader. Det är en verkligt omfattande mängd under en kort tid”, berättar Westman.

Den blockiga jorden var en utmaning

Innan betongarbetet kunde genomföras måste schaktningsarbetet och sänkningen av grundvattnet vara klart. Tidtabellen för entreprenaden höll, trots att det också förekom överraskningar, säger arbetsledare Johan Lek.

”De stora blocken gjorde entreprenaden särskilt utmanande, framför allt i samband med spontarbetet. Vi visste om dem, men deras stora antal var en överraskning för oss”.

Jordens egenskaper var en annan utmaning. Lek berättar att jordmaterialet till stor del var siltig morän som då det blir vått omvandlas till välling.

Det bästa möjliga teamet

Det rådde enligt Lek en bra stämning på byggarbetsplatsen. Det är viktigt att alla arbetstagare känner att de är en del av helheten och att man lyssnar på underentreprenörerna.

”Maskinförarna var alla från Linköping. Deras lokalkännedom var en oersättlig hjälp.”

Även arbetsledningens sammansättning var enligt Lek optimal.

”Vi hade det bästa möjliga teamet och vi kompletterade varandra med mångsidig kompetens.”

Karl Ahlgren, som var projektadministratör i projektet, är av samma åsikt.

”Vår platschef Fredrik Sarvell såg med sin gedigna erfarenhet, till helheten och höll kontakt med kunden Sankt Kors AB. Jag skötte ekonomin och den dagliga uppföljningen av grundvattennivån. Johan såg efter att allt var i ordning på byggarbetsplatsen och att arbetet löpte på.”

Ahlgren berättar att öppenhet är avgörande med tanke på arbetets effektivitet.

”Vi förde en ständig dialog både med våra underentreprenörer och med kunden. Allt löper på när parterna vet vad som händer.”  

Miljön i fokus redan i byggnadsskedet

I ett projekt som inbegriper hållbar utveckling står miljöaspekterna i fokus redan i byggnadsskedet. Byggavfallet sorterades och förorenad jord transporterades till deponi och ersattes med rena massor. Grundvattnet som pumpades upp ur marken renades och alla utsläpp rapporterades. Dessutom sopades gatan som leder till byggarbetsplatsen regelbundet ren från spåren av den livliga lastbilstrafiken.

Entreprenad 01 och 03 som inleddes i augusti 2017 färdigställdes under sommaren 2019.

Projektets namn
Ebbepark
Kund
Sankt Kors AB
Ort
Linköping
Land
Sweden
År
2019
Projektstatus
Färdigställt
Affärsverksamhet
Infra