• Referensprojekt
  • 4258 visningar

Henriksdal BE08

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Med en stadig befolkningsökning ställs det högre krav på att mer vatten måste renas samtidigt som systemet behöver förnyas för att bibehålla vattenkvaliteten. Mot bakgrund av detta har YIT därför tagit sig an ett avfallsprojekt på uppdrag av Stockholm Vatten AB. I projektet ingår en utbyggnad av Henriksdals reningsverk som kommer anpassas efter den senaste reningstekniken och bli en del av framtidens avloppsrening. Projektet kommer att delas upp i sju olika huvuddelar med varierande typer av arbeten. Arbetet startade i maj 2018 och förväntas färdigställas i slutet av 2023.

En uppföljning på YIT:s tidigare projekt BE07

I första delen av projektet, som YIT:s projekt BE07 sprängt fram, kommer utrymmen att inredas för teknisk utrustning. Arbetet i denna del av projektet består till stor del av betong- och murningsarbeten. Utöver det tillkommer även en rad andra arbetsmoment såsom stålmontage och markarbeten. Uppe på Henriksdalsberget ska projektet även renovera och bygga om två rötkammare, två slamtankar samt uppföra en tillhörande byggnad.

Stora krav på planering och logistik

Den största delen av projektet tillhör reningsverkets slamhantering. I denna del ska sex stora torrslamsilos (ca 260 m3 /st) byggas i ett bergschakt vilket kommer ställa stora krav på planering och logistik. När dessa silon sedan är monterade och byggarbetet färdigställt ska en byggnad uppföras ovanför schaktet. Utöver detta ska även betongarbeten genomföras i två stora bergrum för en framtida slamförtjockar-anläggning.

Förutom komplexiteten i konstruktionerna är en stor utmaning att projektet ska genomföras samtidigt som verket är i full drift. Detta ställer stora krav på att samordningen fungerar mellan YIT som entreprenör, beställare samt reningsverkets driftorganisation.

Besök vårt projekt i Henriksdal:

Projektets namn
BE08
Kund
Stockholm Vatten AB
Ort
Stockholm
Land
Sweden
År
2023
Projektstatus
Under konstruktion
Affärsverksamhet
Infra