• Artiklar
  • 2020-06-18
  • YIT Sverige AB
  • YIT Sverige AB

Tre hörnstenar i en hållbar stad

Vad som står på agendan för städer runt om i världen varierar och det finns olika vägar mot ett fungerande samhälle. Men det är svårt att hitta en stad som inte försöker minska den negativa miljöpåverkan, öka attraktionen och hålla sina invånare lyckliga.

Ett återkommande ämne, som bland annat diskuterades vid YIT’s Sustainable Urban Environments event” hösten 2019, är städernas roll för att minska klimatförändringarna och främja hållbar utveckling. Men ämnet engagerar även människor som inte direkt arbetar med dessa frågor. I en nyligen genomförd undersökning, på uppdrag av YIT, visade det sig att 68% av finländarna som bor i städer känner oro över klimatförändringar.

”Som ett ledande företag inom stadsutveckling vill vi engagera våra intressenter i en pågående diskussion om städernas framtid. Vi vill även erbjuda möjligheter att ta del av tankarna hos de främsta finska och internationella specialisterna inom stadsutveckling” sa YIT:s Juha Kostiainen om evenemanget som hölls för sjunde gången.

Betydelsen av en tät stadsstruktur och effektiva kollektivtrafikförbindelser betonades tidigt under evenemanget när, Jeff Kenworthy professor i transport och stadsplanering, som första talare intog scenen. Han pekade på det faktum att funktionella städer har en storlek där den genomsnittliga dagliga pendlingstiden är en timme.

”En timma kan betraktas som en rimlig tid för pendling varje dag. Speciellt järnvägen gör att det blir mer effektivt att ta sig runt. Framstegen inom kollektivtrafiken har gjort att en timmas pendling nu täcker ett större område vad det gäller kilometer”, förklarade Kenworthy.

Kenworthy fortsätter och förklarar huruvida densitet kan öka kostnadseffektiviteten.

”Effektiv järnvägstrafik främjar tätningen av städer och en tät stadsstruktur är mer kostnadseffektiv att underhålla jämfört med en spridd struktur. Att bygga flera täta centra – med bostäder, jobb och starka kollektivförbindelser – har en positiv inverkan på såväl miljö som folkhälsa och livskvalitet”.

 

Den cirkulära ekonomin kan halvera utsläpp

Den cirkulära ekonomin är ett av de viktigaste verktygen för att lösa hållbarhetskrisen. Seniorrådgivare Oras Tynkkynen från Sitra påpekade att cirkulär ekonomi kan hjälpa till att minska utsläppen i EU till mindre än hälften fram till 2050. Städer spelar en nyckelroll för att främja den cirkulära ekonomin.

”Den cirkulära ekonomin, som avser att bevara värdet genom cirkulation av material, kommer att öppna upp för betydande ekonomiska möjligheter. Exempel på detta är kostnadsbesparingar, nya inkomstkällor och affärsmöjligheter, ökad konkurrenskraft och skapande av arbetstillfällen”, menar Tynkkynen.

Tynkkynen noterade dock också att mer forskning behövs när det gäller de praktiska effekterna av tjänster baserade på cirkulär ekonomi.