• Artiklar
  • 2020-02-26
  • YIT Sverige AB
  • YIT Sverige AB

”Vi bör bygga stadsmiljöer och transportsystem som inte är beroende av bilar”

Jeff Kenworthy, professor i hållbara städer vid Frankfurt University of Applied Sciences, har tillbringat 40 år med att studera stads- och trafikplanering. Han delade sina åsikter vid YITs Sustainable Urban Environments-evenemang i Helsingfors hösten 2019. Vi frågade professor Kenworthy om hans viktigaste budskap.

Du håller för närvarande kurser och instruerar forskarstudenter i hållbar stadsplanering med fokus på trafikfrågor och särskilt beroende av bilar. Vad är dina tankar om evenemanget Sustainable Urban Environments?

Jag har studerat förhållandet mellan städer och trafik sedan 1978. Det är viktigt att fortsätta med den här typen av forskning, men det är ännu viktigare för mig att se forskningsbaserad politik implementerad i städerna. Städerna står inför många utmaningar, både lokalt och globalt. Vi måste ändra hur vi genomför stadsutveckling och utvecklar städers olika system. Det är ingen ”rocket science”. Vad det kräver är ett beslutsamt samarbete för att implementera goda idéer. Det är därför jag vill vara med och få till verkliga förändringar i städerna. Vid evenemang som detta kan den privata sektorn, den administrativa sektorn och samhällen träffas och diskutera praktiska förändringar som kommer att förbättra livskvaliteten för oss alla. Dessa förändringar bör också hjälpa till att skydda den lokala och globala miljön som vi alla är beroende av. Jag hoppas att alla i slutet av dagen har fått en bättre förståelse för hur stadsutveckling och smarta transportsystem hjälper oss att skapa bättre städer.

 

Ditt tal handlade om trafikorienterad utveckling, vikten av järnvägsförbindelser och slutet på bilberoende i städer. Kan du ge oss några exempel utifrån dina huvudsakliga budskap?

Vi bör bygga stadsmiljöer och transportsystem som inte är beroende av bilar. Detta kräver att de bebyggda områdena är tillräckligt täta och olika när det gäller markanvändning, så att korta avstånd lätt kan tillryggaläggas till fots eller med cykel. Stadsutvecklare bör även skapa en tillräcklig kritisk massa för de olika områdena för att motivera investeringar i högkvalitativ och frekvent kollektivtrafik. Det måste finnas jobb och befolkningscentra längs kollektivtrafikvägar. Städerna bör ha flera levande centrum utformade minst lika mycket för promenader, cykling och kollektivtrafik som för bil. Denna typ av planering leder till en stadsutvecklingsmodell med flera centrum, som bland annat kan hjälpa till att utveckla spindelnätsliknande kollektivtrafiksystem. Sådana system gör det möjligt för människor att röra sig snabbt och bekvämt i alla riktningar i staden - inte bara från centrum till förorterna och tillbaka. För att kunna skapa en bra modell måste vi alltid vara uppmärksamma på stadsplaneringens kvalitet och attraktionskraften, säkerheten och vitaliteten i de offentliga utrymmena. I en stad som är beroende av kollektivtrafik är det också möjligt att begränsa mängden ny vägkapacitet och antalet parkeringsplatser. Dessutom behövs ofta trängselavgifter i någon form för att bättre återspegla de höga sociala kostnaderna för okontrollerad bilanvändning. Detta kan bara uppnås om alla politiska vägmärken pekar åt samma håll. Regeringen, den privata sektorn och samhällena bör arbeta tillsammans för att skapa partnerskap som kan leda till en förändring.

 

Hur viktigt tror du att järnvägstransporter är för en hållbar utveckling i städerna?

Järnvägstransporterna har visat sig påskynda många av de förändringar som städerna söker. I städer utformade kring räls brukar människor använda kollektivtrafiken mer och också gå och cykla mer. Dessutom har sådana städer lägre utsläpp, mindre transportrelaterad energiförbrukning och färre dödsfall i trafiken än städer med dåliga järnvägssystem eller endast busstransporter. Järnvägar och järnvägsförbindelser ger starka noder runt stationerna som kan användas för att bygga de livskraftiga stadsdelar som städer behöver. Företag föredrar också platser nära järnvägsförbindelser, eftersom järnvägsbaserad kollektivtrafik anses vara mer benägen att stanna kvar i området. Bussar är också viktiga för kollektivtrafiken. Vi har funnit att bussar i städer med stark järnvägstrafik används ännu mer per capita än i städer där kollektivtrafiken enbart bygger på bussar. 

Evenemang såsom Sustainable Urban Environments är också en utmärkt möjlighet att nätverka. Vilka ämnen vill du särskilt diskutera med gäster och andra talare? 

Det faktum att vi måste utveckla städer i en mer hållbar riktning i allmänhet är vanligtvis tydligare än hur detta faktiskt kan implementeras i olika städer. Jag tycker att det är väldigt viktigt att lära sig att förstå de olika situationerna i olika städer, särskilt de politiska och styrande aspekterna. Dessa spelar en viktig roll när vi utforskar och definierar hur nya idéer eller förändringar i etablerad praxis identifieras och hanteras. Även om städer är olika, är det alltid användbart att dela erfarenheter. Det är därför vi behöver projekt som belyser nya positiva sätt att genomföra stadsutveckling och kollektivtrafik. 

Det sjunde YIT eventet för hållbara urbana miljöer organiserades den 12 november 2019. Temat var "Vad är hållbara städer gjorda av?" Stadsutveckling är kärnan i YITs strategi och affärsverksamhet.