• SE categories
  • Artiklar
  • 2019-10-09

Sagan om vattnet - Funktionell infrastruktur möjliggör vår moderna värld

Vart kommer rent vatten ifrån? Vart försvinner smutsigt vatten? Vad händer med regnvattnet på våra gator? Vatten är inte bara livsviktigt för oss men även en viktig del av vår infrastruktur. YIT är en del av vattnets färd från himmel till hav.

Du skulle märka stora skillnader om denna del av infrastrukturen plötsligt inte fungerade. Det kommer inget vatten från kranen. Smutsigt vatten har infekterat reningsverket och gatorna är översvämmade. Infrastruktur möjliggör ett smidigt vardagsliv samtidigt som det är ett relativt nytt fenomen.

 ”Det enklaste sättet att tänka på funktionerande vatten-relaterad infrastruktur idag är genom att tänka sig 100 år tillbaka i tiden. Vart kom vatten ifrån då, hur fungerade vattenverk och vilka svårigheter fanns då?” säger Anne Piiparinen, SVP för YIT Industrial and Structural Engineering.

I början av det senaste århundradet erhölls vatten främst genom brunnar. Kläder tvättades i naturliga vattenkällor som bäckar och sjöar och man fick ofta förlita sig på att människan själv kunde transporterade vattnet. Eftersom avfallshanteringen var långt ifrån lika utvecklad som idag, kunde epidemier lätt sprida sig i städer. Funktionell infrastruktur möjliggör vår moderna värld och är en grund till vårt välmående.

YIT är en del av byggandet av funktionella vattenverk från hantering av vatten från naturliga källor till rent vatten, vattentorn, reningsverk och dagvattenhantering.

 

Vattenreningsverk och vattentorn garanterar oss rent vatten

YIT:s historia började med vattenförsörjning. 1912 genomfördes det allra första projektet, vilket var att utveckla Porvoos vattenförsörjning genom ett vattentorn. Efter mer än hundra år har 119 vattentorn byggts och några har renoverats. Vattentorn är en viktig del av våra städers infrastruktur, både för idag och för vår framtid. Deras huvuduppgift är att stabilisera trycket och att fungera som ett tillskott ifall konsumtion av vatten stiger eller om vattenverk försätts ur funktion.

Med över hundra års erfarenhet, har YIT utvecklat en expertis i att planera och förverkliga projekt relaterade till vattenförsörjning. Att bygga vattenverk, vattentorn och reningsverk kräver också en expertis i betongteknik, processer och förmågan att leda ett arbete med flera olika specialistområden.

”Vi förstår exempelvis hur ett vattentorn är kopplat till ett vattenförsörjningssystem och vad som kan göras i varje delmoment. Detta utan att avbryta eller kontaminera vattendistributionen” förklarar Piiparinen.

YIT bygger idag cirka 1 – 2 vattentorn varje år. Antalet invånare och ökad vattenkonsumtion tas i beaktning när man planerar bygget av nya torn. Vattentorn är fortfarande kända landmärken. Många städer är kända för sina vattentorn som är en del av deras stadsbild samtidigt som arkitekturen ofta används för att identifiera lokala vattenverk. Just nu har YIT ett större vattentornsprojekt i Vantaa, Finland. De nya tornen kommer att säkerställa östra Vantaas vattendistribution för framtiden.

 

Avloppsreningsverk är en viktig del av vattenförsörjningen

Arbetet med vattenverk är fokuserat på ständig förbättring och expandering. I Finland arbetar YIT just nu med att bygga Blominmäkis avloppsreningsverk i Espoo samtidigt som de renoverar slamanläggningen i Riihimäki. I Sverige expanderar YIT ett avloppsreningsverk i Henriksdal. Stora projekt som dessa är ett sätt att säkra våra städer för framtidens invånare. Samtidigt som man lägger större fokus på behovet av urbanisering och allt striktare miljölagar. Eftersom avloppsreningsverken placeras under marknivå, finns mer yta tillgänglig samtidigt som man kan motarbeta att otrevliga lukter sprider sig i närområdet.

Den grundläggande processen av reningsverk har inte förändrats mycket de senaste årtionden, specifikt den huvudsakliga processen kring slam. Den största förändringen är den tredje etappen i processen, tertiär behandling, som har lagts till och bidrar till en betydelsefull reducering av fosfor. Den senaste förändringen är rening av avloppsvatten med hjälp av UV-utrustning.

”Nya behandlingsmetoder har anlänt till Finland under de senaste fem åren. Men de har endast implementerats på en liten skala och i en experimentell mening” förklarar Piiparinen.

Tester av verk och processen planeras och kommer att bli en viktig del av vår framtidsutveckling. Plats för nya vattenverk finns redan idag och kommer att vara behövliga inför framtiden när ny teknologi implementeras. Den bästa lösningen för avloppsreningsverk skulle dock vara om människan kunde vara mer omtänksam mot miljön. Detta i kombination med att vara mer restriktiv med sitt användande av farligt material samt minska användningen av exempelvis desinfektionsprodukter.

 

Gröna tak bidrar till vår miljö

Allt vatten går inte genom våra vattendistribution- eller avloppssystem. Istället faller vattnet som regn eller snö, och slutar sin färd i vår jord som dagvatten. Klimatförändringar som orsakar regnstormar och översvämningar har blivit allt vanligare, vilket skapar utmaningar. För att förhindra våra gator från att översvämma av vatten har YIT utvecklat lösningar så som varierande vattengenomträngande asfalter och gröna tak. På vissa platser har YIT förverkligat gröna tak och dess storlekar varierar från förråd till stora byggnadskomplex. Ofta kommer krav för gröna tak från den lokala detaljplanen.

”Antalet gröna tak stiger. Att bygga gröna tak är däremot dyrare än vanliga tak och kräver mer underhållning” förklarar Marko Oinas, SVP för YIT Business Development.

Gröna tak är inte endast till för att främja miljön i stadsmiljöer. De kan även sakta ned avrinnande av vatten på ett naturligt sätt. Gröna tak har också visats, på ett beräknat sätt, att öka energieffektiviteten, ljudisoleringen och luftkvalitén.

Att kunna förverkliga gröna tak beror på utrymmet under taket, området och den planerade vegetationen av taket. Den organiska delen döljer vanligtvis underlaget så som dränering och lösning för att kunna vattna taket. Gröna tak kräver därför en god planering, rätt material och återkommande underhållningsarbete. Det finns exempelvis ett shoppingcentrum i Helsingfors, Finland med lägenheter på sitt tak som har en tillhörande gård. Dagvattnet som faller ned på detta tak saktas ned av cirka 800 m2 gräs och buskar som är planterade på gården. Detta resulterar i sin tur att vattnet färdas hälften så fort som på en vanlig asfalterad väg. I YIT Finlands projekt Tripla kommer gröna tak motsvara ungefär en hektar i framtiden.

 

Trottoarer har en betydelsefull roll för att leda eller stoppa dagvatten

Pågående forskning och utveckling av asfaltsmaterial har alltid varit en strategisk prioritet för YIT. YIT har införskaffat sig en god förståelse av murverksmaterial som använts under sina 100 år. Trottoarer kan ha en avgörande roll för att antingen leda eller stoppa dagvatten.

”Lösningar som vi har implementerat på trottoarer har alltid varit planerade beroende på situation. Det finns inget ready-made eller off-the-shelf recept. Detta eftersom material förändras och varje objekt är unikt” säger Vesa Laitinen, Chef över YIT:s Asfaltslaboratorium i Finland.

YIT är i konstant utveckling av nya specialiserade produkter som tar hänsyn till vatten, på ett eller annat sätt. När asfalt som tillåter genomtränglighet av vatten används som en lösning att hantera dagvatten, styrs vattnet genom asfalten direkt till jorden. Där kan det i sin tur ledas vidare till avloppet. Ett exempel är grundläggning av sportanläggningar där sådan asfalt tillåter ytan att torka snabbt samtidigt som vattnet inte orsakar stora pölar.

Samtidigt kan asfalt som är ogenomträngligt vara fördelaktigt för vår miljö genom att skydda vår jord och vårt grundvatten från skadliga ämnen. Exempelvis kan vägar som passerar grundvattenområden eller avfallsverk vara ideala platser att använda ogenomtränglig asfalt. I Danmark finns YIT Farmfalt, en egen produkt för att tillgodose jordbrukets behov. Detta kan fördelaktigt användas då det stoppar näringsämnen i djurfoder att absorberas av marken.

 

Nästa gång du fyller ett glas vatten, tar en dusch eller får blöta strumpor av en vattenpöl - kom ihåg vilken lång resa vattnet har haft!

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anne Piiparinen, Senior Vice President, YIT Finland Ltd, tel. +358 (0)40 823 2808, anne.piiparinen@yit.fi

Hanna Malmivaara, Senior Vice President, Group Communications, YIT Corporation, tel. +358 (0)40 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi