• Artiklar
  • 2020-01-22
  • YIT Sverige AB
  • YIT Sverige AB

Hållbar utveckling är kärnan i YIT’s nya strategi

Hållbart boende och hållbart byggande är högsta prioritet för städer som strävar efter att nå sina klimatmål

I regeringens nollvision ska Sverige ska vara koldioxidneutral år 2050. För att det svenska samhället ska ha möjlighet att uppnå dessa mål måste även byggbranschen engageras fullt ut i klimatinsatserna. Användning och konstruktion av byggnader står för ungefär hälften av världens konsumtion av naturresurser och cirka 40 procent av den totala energiförbrukningen. En tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser kommer från användning och byggande av byggnader. Byggindustrin har stor påverkan på klimatet, men hittills har det inte diskuterats så mycket. Flygresor, konsumtionsvanor och maten vi äter har fått mycket och förtjänad uppmärksamhet i klimatdiskussionen, men det är troligt att fokus snart kommer att skifta till byggande och bostäder.

Följaktligen har många företag inom byggbranschen börjat vidta aktiva åtgärder på denna front, och YIT är inget undantag, säger YIT:s chef för hållbarhet Mia Ranta-aho.

 ”YIT har fastställt långsiktiga klimatmål för de kommande tio åren. Målen stödjer de kortsiktiga mål som vi tidigare har satt för hållbar utveckling. ”

YIT: s långsiktiga mål är följande:

  • halvering av koldioxidutsläppen som härrör från koncernens egen verksamhet och YITs egenutvecklade projekt fram till 2030, med 2019 som bas
  • sträva efter att bygga fastigheter som är koldioxidneutrala under deras användning
  • börja rapportera fastighetsspecifika CO2-indikatorer för egenutvecklade projekt från och med 2020.

”Den senaste rapporten från World Green Building Council, sätter till exempel ett mål för byggnadsindustrin att minska mängden koldioxid i material med 40 procent fram till 2030. Vårt mål, som är en reduktion på 50 procent, överskrider World GBC-målet, ”påpekar Ranta-aho.

Bättre beräkningskapacitet styr omvandlingen

Det finns ingen enkel lösning för att uppnå målen. Halvering av koldioxidutsläpp kräver bland annat förbättrad driftseffektivitet, minskning av avfall, implementering av nya cirkulära ekonomilösningar och användning av förnybar energi.

”Vi kan inte göra allt på egen hand. Mycket av ansträngningarna för att halvera koldioxidutsläpp kräver ökat samarbete med våra leverantörer. Det kräver starka partnerskap”, säger Ranta-aho.

Att uppnå de långsiktiga klimatmålen innebär också att utveckla nya områden. Till exempel avser YIT att utöka sitt tjänsteerbjudande till att inkludera kundernas användning av sina lägenheter genom att bli en leverantör av förnybar energi, till exempel geotermisk värme.

"För att vi ska ta mer ansvar för att minska utsläppen måste vi vara delaktiga i bostäders hela livscykel samt användningen av fastigheter."

Utveckling av koncernens beräkningskapacitet är en viktig aspekt för att uppnå klimatmålen.

”CO2-beräkningar kommer att integreras i beslutsfattandet för oss och våra partners. Beräkningarna är inte endast användbara i byggverksamheten utan också för rapportering och transparens, förklarar Ranta-aho.

Hållbarhet kommer att, tillsammans med pris, vara ett viktigt kriterium på framtidens bostadsmarknad

Under de senaste två åren har den globala uppvärmningen nått en ovanlig nivå när det kommer till allmänhetens uppmärksamhet. Stater, företag och individer har tvingats utmana sina tidigare gjorda val och uppfattningar, eftersom det vetenskapliga samfundet upprepade gånger har publicerat oroande siffror. "Vi har 11 år på oss", var det brett citerade meddelandet från FN-organet ”The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) förra hösten. ”Vi måste få en väl fungerande cirkulär ekonomi inom byggsektorn; annars är målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius nästan omöjligt. Vår planets bärkraft kan helt enkelt inte klara den nuvarande ökningen av materialförbrukning, ”sade Krista Mikkonen, Finlands miljö- och klimatminister, vid ett World Green Building Council-evenemang som arrangerades i New York under hösten 2019. Enligt Ranta-aho är hållbart boende högt prioriterat av städer, investerare och konsumenter som strävar efter att nå sina klimatmål. Exempelvis är det inte alls osannolikt att köparna på framtidens bostadsmarknad kommer att göra samma slags jämförelser som dagens konsumenter när de handlar livsmedel eller planerar en utlandsresa. En lägenhets miljövänliga egenskaper börjar, att tillsammans med pris, bli ett betydande köpkriterium.- Människor kommer inte längre bara att fokusera på kvadratmeter. Istället kommer de att få en bättre förståelse för de faktorer som bidrar till klimatpåverkan av boende och bostäder. Hur du bor tillsammans med frågan om var din lägenhet ligger kommer att vara en viktig fråga framöver, avslutar Ranta-aho.