• SE categories
  • Artiklar
  • 2019-06-13

Hållbarhet drivs av vind och vatten

För YIT representerar vind- och vattenkraftsprojekt i Finland, Sverige och Norge strategiska verksamheter mot en kolneutral cirkulär ekonomi. Samtidigt hjälper YIT städer och länder att uppnå sina mål utifrån en hållbar utveckling.

Att öka användningen av förnybara energikällor i produktion är en global trend. I EU-länderna påverkas trenden signifikant av EU:s mål för en ökad produktion av förnybar energi. De nordiska länderna är ledande i användning av förnybara energikällor. År 2018 bestod Finlands energiförbrukning till 47 procent av förnybara energikällor. Den största andelen av förnybar energi bestod av vattenkraft och biomassa, med 19 procent vardera. Slutligen stod vindkraft för 9 procent.

Finlands regering har satt upp ett mål att öka användningen av förnybar energi till en nivå över 50 procent under 2020-talet. Trots att andelen vindkraft fortfarande är låg i Finland, har den haft en stor tillväxt de senaste åren.

”YIT har redan fungerat som grundteknikentreprenör för cirka 100 vindkraftverk runt om i Finland. Detta har involverat bygge av betonggrunderna för vindkraftverk. Antingen markbaserad grund eller förankrad direkt i berggrunden”.säger Mika Virtanen, Vice president för industri, energi och vattenförsörjning på YIT.

Vindkraft – ett strategiskt viktigt område som är lönsamt utifrån marknadens villkor.
Utöver byggandet har YIT också aktivt och självständigt planerat vindkraftsprojekt i Finland. Under 2012 startade YIT projektutveckling inom vindkraft, vilket inkluderade ett flertal projektplaner för vindkraftverk runt om i Finland. Skillnaden var att på den tiden stöddes elproduktionen från förnyelsebara energikällor av tullar. I praktiken innebar det att vindkraftsproducenterna fick ett bidrag för den el som de sålde. Detta motsvarade skillnaden mellan marknadspriset och det garanterade priset. Tullsystemet för vindkraft avvecklades i november 2017.

För sju år sedan var projektplanerna baserade på tullavgiften. Vindkraft på egen hand var ännu inte lönsam utifrån marknadens villkor. Nu verkar byggandet av vindkraft gå mot mer lönsamma villkor. Projekt kan nu kompletteras utan bidrag vilket gör att ny utveckling kan initieras” förklarar Virtanen.

”Tekniska framsteg och större turbiner har gjort vindkraftverken mer produktiva och därmed även mer lönsamma” tillägger han.

Mia Ranta-aho, Head of Sustainability, påpekar att planering av byggprojekt för förnybar.energi gör att YIT kan hjälpa kommuner och andra kunder att nå sina neutralitetsmål gällande koldioxidutsläpp.

”Vårt utvecklingsprogram för grön utveckling syftar till tillväxt framförallt genom icke cyklisk affärsverksamhet. Principen om cirkulär ekonomi tillämpas, och produktionen av förnybar energi passar denna beskrivning mycket bra” .Säger Ranta-Aho.

Sveriges mål är att till 100% använda sig av förnybara energikällor

Sverige strävar efter att avveckla användningen av icke förnybar energi helt till och med 2020. Vattenkraft står idag för 47 procent av svensk elproduktion, kärnkraft 35 procent, vindkraft 10 procent, biomassa 6 procent samt avfall 2 procent.

YIT driver både vatten- och vindkraftverk i Sverige. Mycket av den svenska infrastrukturen för vattenkraft byggdes på 1960- och 1970-talet. Det innebär att det nu finns en stor efterfrågan på underhåll och reparationer. YIT har bred erfarenhet av moderniseringsprojekt för vattenkraft. Ett exempel är det projekt som för närvarande pågår i anläggningen Fortums Krångede.

Moderniseringsprojekten introducerar ny teknik för anläggningarna, ökar deras energikapacitet och gör vattenkraft mer lönsamt för investerare” .säger Lars Stendius, Senior Vice President för infrastruktur i Sverige.

Kraften att modernisera infrastrukturen för vattenkraft sammanfaller med ansträngningar att öka andelen vindkraft och minska andelen kärnkraft. Elpriserna gick upp 2016 och vilket gjorde att intresset för vindkraft ökade. För närvarande finns det ett flertal vindkraftsprojekt i Sverige och YIT vill delta i dessa.

"Vi syftar till att utveckla Sverige mot en mer hållbar energiproduktion. Vi har den kompetens och de verktyg som krävs för dessa projekt" tillägger Stendius

Norge, ett land med stora vattenflöden, har stark tro på vatten- och vindkraft.

Till skillnad från Finland och Sverige har Norge aldrig byggt kärnkraftverk. År 2017 kom så mycket som 94 procent av Norges elkraft från vattenkraft, 4 procent från vindkraft och endast 2 procent från andra energikällor. Finland har en relativt platt terräng. Norska berg skapar dock starka vattenflöden som gör det möjligt att fånga upp enorma mängder energi. YIT har för närvarande två vattenkraftsprojekt i västra Norge, vid Løkjelsvatnsjön samt Jølstra.

Enligt Stian Andreassen, chef för YIT infrastrukturs norska verksamhet, har YIT nyckelkompetenser inom tre områden: tunnelkonstruktion, betongkonstruktion och stark projektledning.

Vi bygger konkreta tunnelstrukturer inom berg- och dammområden där det flytande vattnet ackumuleras. I slutet av tunneln finns ett vattenkraftverk som fångar upp energin från vattenflödet” förklarar Andreassen.

Förutom vattenkraft har en ökad vindkraft varit ett diskussionsämne i Norge under den senaste tiden. Totalt 13 områden runt om i landet har identifierats som potentiella platser för vindkraftverk. Andreassen påpekar att YIT kan dra nytta av sin starka kompetens inom vattenkraft. Företaget kan även hitta möjligheter att utnyttja sina andra kompetensområden inom vindkraftverk.

Områdena ligger utanför räckhåll för befintliga vägar. Innan vindkraftsverken kan byggas behövs det byggas vägar och riktiga fundament för turbinerna” säger han.

YIT fokuserar även på att utöka sin verksamhet utöver de nuvarande projekten i andra verksamhetsländer. Detta för att stödja deras strävan efter mer förnybar elproduktion.

Vi är glada att kunna identifiera och öka våra kompetenser inom affärsverksamhet som stödjer hållbar utveckling. Vi vill vara delaktiga i att påskynda övergången till en kolneutral cirkulär ekonomi på europeisk nivå”, avslutar Mia Ranta-aho.

Global Wind day kommer att uppmärksammas den 15e Juni 2019.