Lokala sidor:
Corporate site:

Ny tunnel möjliggör senaste reningstekniken

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer och med en stadig befolkningsökning ställer det också högre krav på att mer vatten måste renas samtidigt som högre krav på renare vatten ställts genom Baltic Sea Action Plan och EU:s miljödirektiv. För att klara framtidens avloppsvattenrening behöver systemet förnyas för att bibehålla vattenkvaliteten i Mälaren och Östersjön. Mot bakgrund av detta har Stockholm Vatten AB beslutat att reningsverket i Henriksdal ska renoveras för att kunna hantera framtidens behov och miljökrav. 

Till de nya, moderna bassängerna tillkommer även ny teknik. All ny teknik får dock inte plats i de gamla tunnelutrymmena. För att kunna installera och transportera den nya tekniken måste en ny tekniktunnel byggas och det arbetet ansvarar vi för. I tekniktunneln, som projektet kallas, kommer det att finnas el, teknik och maskiner som ska användas till de nya bassängerna.

Omkring 190 000 kubik berg sprängs bort i Tekniktunneln som ska bli 2 km lång. Det ska sprängas och förstärkas på traditionellt vis. Stenmaterialet körs till en extern stenkrossanläggning och säljs vidare som grusmaterial. En del av materialet återanvänds som fyllnadsmassor i projektet.  

Projektets största utmaning är att bergsprängningsarbetet med dess vibrationer inte ska störa reningsverket som är i drift, eller närområde så som bostadsområden och järnvägstunneln (Saltsjöbana). När Tekniktunneln är färdigbyggd ska tunneln inredas med trappor, hisschakt, manövreringsrum, teknikrum etc.

Arbetet beräknas vara klart hösten 2020.

Start: 2018

Affärsverksamhet: 

Underjordsprojekt