Lokala sidor:
Corporate site:

Ökad säkerhet vid Bergeforsens kraftverk

Flygbild över vägen och vattenkraftverk där byggnation pågår

Bergeforsens kraftverk, som ägs av Vattenfall AB och Eon Vattenkraft Sverige AB, byggdes i mitten av 1950-talet. Hårdare säkerhetsregler och förberedelser inför klimatförändringarna har medfört att det fanns ett stort förbättringsbehov på kraftverket. YIT jobb var att öka säkerheten vid vattenkraftverket.

Bergeforsens kraftverk ligger längs Indalsälven nära Timrå och havet. Älvens utlopp nedströms är beläget på havsnivå och den dämda vattenytans höjd är 23 meter.

På anläggningen byggde vi en ny dammport och tillhörande kanaler som komplement till de befintliga tre portarna. Den nya dammporten ökade vattenkapaciteten från 2 300 kubikmeter per sekund till 3 800 kubikmeter per sekund. Projektet omfattade även temporära fångdammar, betongkonstruktioner för portarna, sprängning för svallgalleri och en järnvägstunnel som användes under hela projektet. I projektet ingick också omfattande återställning av naturen. Den nya spillvattenvägen och kanalen på Bergeforsens kraftverk innebar en avsevärd förbättring av säkerheten vid kraftverket.

LÄS ÄVEN DET HÄR

Uppgifter

Bergeforsen kraftverk

Vattenfall

Timrå

Sverige

2014

Underjordsprojekt