Hamn- och kajanläggningar

Vi har deltagit i utvecklingen av ett flertal internationella och svenska hamnar. All hamn- och kajanläggning utförs av vår professionella personal.


Vi utvecklar hamn- och kajanläggningar med olika tekniker: genom stödkonstruktioner med glidformselement samt pålade kajkonstruktioner
och undervattensgrävning

För att förbättra en hamn eller kajs användbarhet och öka ett områdes värde har vi deltagit i byggnationen av nya konstruktioner och renoverat befintliga. Vi har även reparerat fyrar, lagt ner undervattensfundament för broar samt utvecklat undervattensfundament för vindkraftsparker. Vi kan genomföra muddring, pålning, elementkonstruktion, stenarbeten och allt arbete över och under vattenytan som krävs för en hållbar kajkonstruktion med hög kvalitet.

Med vår vattenutrustning kan vi till exempel utföra muddring och schaktning av hamnbassänger och vattenvägar. Vi har de verktyg som krävs för kostnadseffektiv planering och stabilisering av de muddrade sedimentmassorna. Vi utvecklar kontinuerligt vår befintliga vattenutrustning.  

Ett flertal arbetar jobbar på en kaj vid vattnet. Bakom syns Silja line färjan gå förbi.
Arbete vid en kaj. Detaljerad bild.

Vi har tillgång till mångsidig utrustning för marina arbeten som gör det möjligt att arbeta både från land och i vattnet med hjälp av arbetsplattformar

Grundförutsättningarna och den avsedda användningen påverkar valet av typ av hamn eller kaj. Hamnar och kajer byggs ofta i vatten med pålfundament eller spontpålväggar. Arbetet sker från arbetsplattformar i vattnet eller om befintlig konstruktion tillåter det, från land. Hamnar och kajer kan vara pirar eller krönbalkar. Vid anläggning av en krönbalk grundläggs denna vanligtvis på en spont- eller pålvägg.

Vid val av spontvägg måste denna spont förankras med hjälp av stag som fästs i den övre delen av sponten och ett kompletterande hammarband, staget borras till berg och injekteras fast. Sedan startar betongarbetena med formarmering och gjutning, detta är det avslutande steget för den nya kajen. En pir byggs ofta på pålverk eller spontväggar. En pir kan också konstrueras som en betongponton eller kassunpir. Kajmurar konstrueras ofta med hjälp av betongelement som gjuts på plats med formar eller med glidformsgjutning. 

Utöver byggnation av kajer innefattar arbeten i hamnar ofta fördjupning av hamnbassängen, vilket kan ske genom muddring och schaktning.

Kontakta oss

Lämna en kontaktförfrågan

Beskriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också skicka e-post direkt till kommunikation@yit.se. OBS, vi utför inte arbeten åt privatpersoner.

Område
Jag vill bli kontaktad