Schaktarbeten

Vi har lång erfarenhet av komplicerade schakter, med eller utan stödkonstruktion


Schaktarbeten kräver särskild försiktighet med tanke på säkerheten och utförs ofta med stödkonstruktioner för att garantera säkerheten för arbetstagare, förbipasserande och omgivning.

Schakter är oftast tillfälliga konstruktioner som utförs för byggnader, anläggningar och grundläggningar som utförs under befintlig markyta. Schakter i stadsmiljöer är ofta krävande med många begränsningar och krav utifrån omgivningspåverkan. För att säkerställa att omgivningen inte påverkas negativt installeras ofta en stödkonstruktion för att säkerställa att ett vertikal schakt kan utföras utan att jorden skredar/rasar in i schaktet. I områden där mera plats finns runt schakten kan ibland schakt med slänt utföras ner till vissa djup. Lutningen och således utbredningen av jordslänterna bestäms utifrån rådande mark- och vattenförhållanden. 

Två byggnadsarbetare med ryggen mot oss pekar upp mot någonting.

Jordschakt med slänt kan utföras under grundvattnet i friktionsmaterial (sand/grus/sten) men då krävs speciella åtgärder så som pumpning och släntbeklädnad för att klara stabilitetskraven samt undvika slänterosion orsakat av inläckande grundvatten.

Visionsbild över Ebbepark, med människor som rör sig kring en glasbyggnad.

Vi har varit med i bygget av stadsdelen Ebbepark i Linköping. Nyckelordet för projektet är hållbar utveckling. I den nya stadsdelen Ebbepark planeras 70 000 kvadratmeter kontorslokaler och 700 bostäder, med ambitiöst hållbarhetsprogram som följer riktlinjerna för BREEAM Excellence. 

Stödkonstruktion

För att skapa en temporär eller permanent stödkonstruktion i jord så kan olika typer av sponter i olika dimensioner användas. Val av sponttyp baseras på de rådande markförhållandena för den specifika platsen. Som stödkonstruktion för schakter är spont av stål vanligast förekommande, men i vissa fall kan även stödkonstruktion av armerad betong, plast eller kombination av stål och trä, eller stål och betong förekomma. De vanligast förekommande typerna av stålspont är: Tätspont, rörspont i lås och Berlinerspont (glesspont med utfackning).

Tätspont är en spont utformad som stålplankor där ändarna är bockade lås för att kunna anslutas till nästa planka. Tätsponten används i jordarter som lera och sand/grus där förekomsten av stenblock är liten och installation kan utföras genom att vibrera eller slå ner plankorna. Tätsponten har en god vattenavskärmande funktion och kan kombineras med till exempel metoden jetpelare för att undvika vattengenomströmning mellan spont och berg.

Närbild av en spontvägg

Rörspont i lås är en spont som utgörs av stålrör med påsvetsade lås för att möjliggöra anslutning mellan rören. Rörsponten installeras genom borrning och används främst i jordar som har stor förekomst av sten och block där en vattenavskärmande funktion krävs. Denna metod används ofta där stränga krav på vibrationer eller buller förekommer. Även denna sponttyp kan kombineras med jetpelare för ytterligare tätande effekt mot berg.

Berlinersponten utgörs av endera borrade stålrör, eller slagna balkprofiler, i båda fallen med ett inbördes avstånd. I detta mellanrum, eller fack, installeras därefter stålplåt, träreglar eller sprutbetong för att säkerställa att utfall av jorden bakom ej uppstår. Berlinersponten lämpar sig främst för schakter ovan grundvattenytan i framför allt friktionsmaterial (sand/grus/sten) då den vanligtvis inte har en tätande funktion. Även denna metod är skonsam med avseende på vibrationer och buller.

Förutom ovan nämnda stödkonstruktioner kan även en kombination av dessa utföras, så kallade kombiväggar.

Kontakta oss

Lämna en kontaktförfrågan

Beskriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också skicka e-post direkt till kommunikation@yit.se. OBS, vi utför inte arbeten åt privatpersoner.

Område
Jag vill bli kontaktad