Lokala sidor:
Corporate site:

Grundförstärkning

YIT är erkända specialister på grundförstärkning av befintliga fastigheter och anläggningar som har sättningsskador. Till grundförstärkning räknas även större ombyggnationer av befintliga fastigheter där tillkommande och ändrade laster måste överföras till nya pålar.

Vid grundförstärkning ingår normalt framtagande av konstruktionshandlingar för pålnings- och schaktarbeten. Vi utför dessa arbeten från källare och/eller i schakter intill den befintliga grunden. Vi använder oss av de vanligaste förekommande metoderna för pålning och lastöverföring.

Självklart väljer vi den lämpligaste och mest kostnadseffektiva metoden för varje unikt projekt

Kontakta oss för mer information!

Vill du veta mer om vårt erbjudande?

Kontakta oss