Lokala sidor:
Corporate site:

Väglaboratorium

Vårt väglaboratorium utför provning av väg- och byggnadsmaterial över hela Sverige. Laboratoriet är ackrediterat för analyser av stenmaterial, bitumen, asfalt och beläggning. Vi erbjuder hjälp och rådgivning för provtagningsplaner, proportionering, typprovning och tillverkningskontroll.

Vårt väglaboratorium är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025, utfärdat av SWEDAC, Sveriges myndighet för nationell kontroll av kvalitet och säkerhet. Ackrediteringen innebär att laboratoriets kvalitetssystem uppfyller krav på oberoende, opartiskhet, integritet och teknisk kompetens. Väglaboratoriet är beläget i Sundsvall.

Säkerställer vår produktion

Alla YIT:s asfaltmassor är CE-märkta enligt byggproduktförordningen. CE-märkningen innebär att YIT ansvarar för att kontrollera att de asfaltmassor vi tillverkar följer gällande standarder. Samt att de inte avviker från de CE-deklarationer YIT utfärdar. Det är väglaboratoriets funktion att analysera produktions- och leveranskontrollerna av den egenproducerade asfalten. Men analyserna används till exempel även vid optimering och för beräkning av hur mycket returasfalt som kan tillsättas i asfaltmassorna.

Bistår våra beställare

Utöver leverans- och produktionskontroll av asfaltmassor, stenmaterial och bitumen utför vi även analyser.på uppdrag av myndigheter, kommuner, företag, krossentreprenörer, väg- och bostadsrättsföreningar,.fastighetsägare, ägare av grustäkter samt privatpersoner.

Beställare kräver i regel att prov tas ut på de asfaltmassor YIT levererar enligt bestämda intervall. Både på asfaltmassan och på den färdiga ytan. Dessutom analyseras ingående material så som krossat grusmaterial, bitumen och returasfalt.

Laboratoriet är ackrediterat för följande analyser:

Stenmaterial
Kornstorleksfördelning SS-EN 933-1
Flisighetsindex SS-EN 933-3
Krossytegrad SS-EN 933-5
Sandekvivalentprovning SS-EN 933-8
Nötningsmotstånd, MicroDeval SS-EN 1097-1
LosAngelestal  SS-EN 1097-2
Kulkvarnsvärde SS-EN 1097-9
Korndensitet och vattenabsorption  SS-EN 1097-6

            

Bitumen
Mjukpunkt (kula och ring)  SS-EN 1427
Penetration SS-EN 1426
Kinematisk viskositet  SS-EN 12595

                                 

Asfalt och beläggning
Bindemedelshalt SS-EN 12697-1
Kornstorleksfördelning SS-EN 12697-2
Tillverkning av provkroppar (Marshall) SS-EN 12697-30
Asfaltprovkroppars mått SS-EN 12697-29
Skrymdensitet  SS-EN 12697-6
Kompaktdensitet  SS-EN 12697-5
Hålrumshalt SS-EN 12697-8
ITSR (Vattenkänslighet) TDOK2014:0147, 
TRVMB 704:2011
Vidhäftning mellan ballast och bitumen SS-EN 12697-11
Återvinning av bindemedel SS-EN 12697-3
Mjukpunktsförändring SS-EN 1427
 
Kundbilaga - Metodförteckning

Vänligen kontakta Anders Pettersson, Laboratoriechef.

Mätosäkerhet

Laboratoriet analyserar prover enligt standardiserade provningsmetoder. I dessa ställs strikta tolerans- och utförandekrav som laboratoriet följer. En mer utförlig skattning av mätosäkerheten anses därför ej nödvändig. I de flesta metoder anges vad som förväntas av repeterbarhet och reproducerbarhet. Önskas en mer utförlig förklaring av förväntad mätosäkerhet, kontakta laboratoriet.

För gällande version av laboratoriets SS-EN metoder se länk till Ackrederingar SWEDAC.

Övrigt

Vi erbjuder även hjälp och rådgivning för:

  •  Provtagningsplaner

  •  Proportionering

  •  Typprovning

  •  Tillverkningskontroll

Har du frågor kring våra tjänster, vänligen kontakta Anders Pettersson, Laboratoriechef.

Kontakta väglaboratoriet

Kontakta oss direkt via e-post eller telefon för frågor om våra tjänster, analyser och priser!

+46 (0)722 48 28 07

Maila oss

 

Adress till väglaboratoriet

YIT Sverige AB
Väglaboratoriet,
Lärlingsvägen 15 
863 41 Sundsvall
Sverige